2020. július 10. péntek
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Gyakran feltett kérdések » A Hittani Kongregáció válasza
Válasz az ötödik kérdésre: Az IÉI mint mozgalom?
Ötödik kérdés

Valójában mi az Igaz Élet Istenben mozgalom, és mit kíván követőitől? Milyen a felépítése?

Válasz

Az Igaz Élet Istenben nem mozgalom, hanem apostoli felszólítás

Az IÉI nem mozgalom, és hivatala sincs. Egyszerűen csak mindenkit meghív a kiengesztelődésre és az egységre, tekintet nélkül arra, hogy kiről van szó. A felszólítás nemcsak a keresztényekre vonatkozik, hanem azokra is, akik nem keresztények, azért, hogy kereszténnyé váljanak. Az IÉI üzenet sugalmazott írásait olvasva megkeresztelkedett néhány zsidó, mohamedán, buddhista és hindu vallású személy annak ellenére, hogy az írások lelkisége Szentháromságos szemlélődő lelkiség, és teljesen bele van ágyazódva a kereszténységbe. Ezért imádkozott Krisztus az Atyához: „...nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem.” (Jn 17,20) Így, a kegyelem által Isten sok kaput kinyit. Így például már az írások kezdetén megmondta nekem Isten, hogy ez az apostoli mű életre fog kelni.

Isten meg fogja adni neked az Ő békéjét és az Ő erejét, amikor elérkezik annak ideje, hogy megmutasd az üzeneteket. Isten azt akarja, hogy add tovább az üzeneteket mindenkinek… (Őrangyalom szavai, 1986. augusztus 6.). Nem kell félned! Jézus Krisztusnak fogsz dolgozni. Másoknak fogsz segíteni, hogy fejlődjenek lelkiekben. (Őrangyalom szavai, 1986. augusztus 7.). Ha majd elteltél Szentlelkemmel, képes leszel másokat is Hozzám vezetni, és sokan lesztek. (Jézus szavai, 1986. szeptember 5.) Azáltal, hogy téged ilyen módon hívlak, másokat is vezetni akarok, azokat, akik elhagytak és nem hallgatnak Rám. Emiatt van ez írott formában. (Az Atya szavai, 1986. november 18.).

A hirosimai buddhista szerzetesek is tudomást szereztek az üzenetekről, és meghívtak, hogy beszéljek templomukban. A katolikus püspök is jelen volt. Az atombomba ledobásának emléknapjára gyűltek össze. Teljesen keresztény volt az üzenet, amit bemutattam nekik. Majd megajándékoztam őket egy igen nagy rózsafüzérrel, amelyet felakasztottak a falra, hogy mellette meditáljanak. Felkínáltam nekik továbbá egy fatimai Szűzanya szobrot, amelyet a templom udvarában helyeztek el.

Az Igaz Élet Istenben üzenetek zsidó olvasói kérték a keresztséget, és egyikük lefordította az üzenetek első kötetét héber nyelvre. Most a kiadónál van és megjelenésre vár. Ezek a zsidó emberek mindannyian Izraelben élnek.

Nemrég Bangladesben kértek meg arra, hogy szóljak az emberekhez Dakkában szabad ég alatt. A rendezők meghívták az imámot a mecsetből, aki elfogadta kérésüket, hogy imájával nyissa meg az imatalálkozót, amelyen sok mohamedán vett részt. Voltak továbbá hinduk és buddhisták is, és eljöttek katolikus papok is. Az üzenetek, amelyeket felolvastam, ismét teljesen keresztény lelkületűek voltak (az IÉI üzenet sugalmazott írásaiból). A leglényegesebb felolvasott üzenet arról szólt, hogy fedezzék fel Istent mint Szeretetet. Kössenek békét Istennel és felebarátjukkal, engesztelődjenek ki egymással és tanulják meg tisztelni egymást. A találkozó befejeztével két mohamedán ember akart kereszténnyé válni és a keresztséget felvenni. „Azt akarom, hogy minden nemzet hallja meg Szavamat! Én foglak tanítani, és megmutatom a követendő utat.” (Az Atya szavai, 1987. január 10.)

Szemlélődő tanítások

A sugalmazott írások megtanítják az olvasókat arra, hogy megismerjék és megértsék Istent. Sokan hisznek Istenben, de nem ismerik Őt. Az írások arra buzdítanak, hogy legyünk bensőséges kapcsolatban Istennel, ami Vele egyesült életre vezet. A Szentlélek által Jézusban egyesülve a hívők megkapják a lehetőséget, hogy ők is ugyanazt az életet éljék, a krisztusi életet.

A Szentírás mondja: „Ne a bölcsességével dicsekedjék a bölcs, sem az erejével az erős, és a gazdag se a gazdagságával dicsekedjék, hanem aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy van benne értő lélek és ismer engem.” (Jer 9,23-24)

Imacsoportok alakítása

Az „Igaz Élet Istenben” üzenet arra tanít, hogy gyakoroljuk a szív egyszerű imáját, és életünket alakítsuk szüntelen imádsággá, ami azt jelenti, hogy állandóan Istenben élünk és Isten pedig mibennünk. Határozott felszólítás is van benne az imacsoportok megalakítására az egész világon. Eddig több mint hatvan országban rendeztek találkozókat, amit én tanúsítok. Ezekben az országokban imacsoportok is alakultak. Több is alakult országonként. Franciaországban jelenleg negyvennyolc ökumenikus csoport van, amelyeket az IÉI üzenet lelkisége hat át. Brazíliában, amely nagyobb ország, több mint háromszáz csoport van. Minden imacsoport a rózsafüzérrel kezdi az imatalálkozót, akár katolikus, ortodox, evangélikus, anglikán vagy baptista.

Mennyire vágyom arra a napra! Arra a napra, amikor elküldelek az egész emberiséghez. Megtanulnak Engem szeretni és jobban megérteni. A Bölcsesség az egész emberiséggel meg fogja osztani gazdagságát.” (Jézus szavai, 1987. január 25.).

Buzdítás az Egyház tanításához való hűségre

Az írásokat olvasva megtanulhatjuk, miként maradjunk hűségesek az Egyházhoz. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy „még ha kidobnak is titeket a templomból, akkor is menjetek vissza az ablakon keresztül, de soha ne hagyjátok el a templomot!” Az üzenetek arra tanítanak, hogy látogassuk az Oltáriszentséget, és töltsük Jézussal az időt imádásban. Arra tanítanak, hogy tanuljuk meg magunkat megtagadni, bűnbánatot tartani, böjtölni és különösen a bűnbánat szentségéhez járulni. Arra buzdítanak, hogy vágyva vágyjunk Szentmisét hallgatni, ha lehet naponta. Felhívják a figyelmet az Oltáriszentség fontosságára.

E Szentáldozáson keresztül megszentelem mindazokat, akik magukhoz vesznek Engem, átistenítem őket, hogy hús legyenek az Én Húsomból és csont az Én Csontomból. Miközben részesültök Belőlem, aki Isten vagyok, ti és én egy testté leszünk, mert én istenekké tehetlek benneteket a részesedés által. Istenségemen keresztül átistenítem az embereket...

Tevékenységek: A felebaráti szeretet házai, amelyeket az IÉI üzenet olvasói tartanak fenn

Még 1997-ben, miután a kegyelem által a Boldogságos Szűzanya látomásában részesültem, mialatt kint álltam a betlehemi Születés téren, hallottam szavait is, hogy nem elégséges a lelki táplálék, hanem gondolni kell a szegényekre is és táplálni kell őket. Amikor ezt elmondtam imacsoportunknak, sokan azonnal és önként jelentkeztek, hogy segítsenek nekem szeretetházakat nyitni a szegények táplálására. Beth Myriam (’Mária háza’) a nevük. Egy van Bangladesben, négy Venezuelában, három Brazíliában, kettő a Fülöp-szigeteken, egy árvaház van Kenyában. Hamarosan megnyílik egy Beth Myriam otthon Puerto Ricóban, egy Indiában, egy Romániában és egy árvaház Ukrajnában. Ehhez információkat is csatolok. (2. melléklet.) Minden munka önkéntes alapon történik. A Beth Myriam otthonok adományokból működnek. Helyi kezdeményezések, helybeli házakban, csatlakozó szervezet nélkül. Önfenntartók. Az imacsoportok tartják fenn és szolgálják ki saját maguk a szegényeket. Igyekeznek az étkezésen kívül orvosi ellátást, ruhát, és a gyerekeknek nevelést is adni. Az állandó imádság lelkületében élnek, és ökumenikus alapon működnek.

Alapítsd meg Beth Myriamunkat mindenütt, ahol csak tudod! Emeld fel az elnyomottat és segítsd az árvát, védelmezz Engem, ments meg a nyomortól, óvj és táplálj, vedd át terhemet és fáradságomat, támogass és bátoríts! Mindaz, amit legkisebb testvéreimnek teszel, azt Nekem teszed. Megáldom életem támogatóit, maradjanak erényesek és szeretetteljesek! Veled vagyok.

Felszólítás az evangelizációra

Az olvasók között vannak olyanok, akiket annyira megérintett az IÉI üzenet, hogy úgy érezték, tanúvá lehetnek az egész világon és segíthetnek terjeszteni az Örömhírt. Készséges eszközeivé lettek a Szentléleknek, aki megadta nekik a szó kegyelmét és a hit értelmét. Mára már el tudnak menni tanúságot tenni szerte a világban. Felszólítják az embereket az imádságos életre és megtanítják őket, hogyan alakítsanak imacsoportokat. A cél az, hogy rávegyék őket életük megváltoztatására és a szüntelen imára. A dakkai imacsoportból például néhányan kijárnak a falvakba (a mohamedánokhoz) és felolvassák nekik az üzeneteket. Sokan hisznek nekik és keresztényekké akarnak válni.

A Szeretet Tűzhelyének Élő Fáklyáivá akarom tenni őket. Tisztelj Engem és hirdesd az Evangéliumot szeretettel a szeretetért!

Szűz Mária tisztelete

Az IÉI üzenet rávezet, hogy legyünk Isten Anyjának gyermekei, mert az Ő Szeplőtelen Szíve elválaszthatatlan Jézus Szentséges Szívétől és teljes egységben van vele. Édesanyánk segít minket, és mi tudjuk ezt. Mindenki, aki az imacsoportokhoz csatlakozik, akár protestáns vagy más vallású, tanítást kap arról, hogy tisztelje Szűzanyánkat, szentjeinket és imádkozzon hozzájuk.

Nem vetted észre, hogy Szívem mennyire meghatódik, és mennyire kedvez az Ő Szívének? Hogyan tagadhatnék meg bármely kérést e Szívtől, amely Királyotokat e világra hozta? Áldja minden hívő az Ő Szívét! Ha az Ő Szívét áldjátok, azáltal Engem áldotok.

Igaz Élet Istenben társulatok

Egyes országokban vannak IÉI társulatok, amelyek hivatalos ügyek intézésére alakultak: segítik ezt az evangelizációs művet és a könyvek kiadását. Más helyeken azért hoztunk létre IÉI társulatokat, hogy eleget tegyünk az ország helyi törvényeinek. Egy példa erre, hogy postafiókot lehessen nyitni IÉI néven. Sohasem gondoltam azonban mozgalom szervezésére. A könyveket már harmincnyolc nyelvre lefordították, és én sehonnan sem kaptam tiszteletdíjat, kivéve a Parvis kiadót, mert náluk ez így szabályos. Ezt az összeget a szeretetművek megsegítésére, a könyvkiadásra, valamint az útiköltség fedezésére fordítjuk, amikor a harmadik világ országaiba hívnak tanúságot tenni, de a vendéglátók nem tudják kifizetni az útiköltséget.

Más tevékenységek

Az imacsoportok önkéntesei minden második évben segítenek nekem megszervezni az ökumenizmussal foglalkozó nemzetközi szimpóziumot. Ez egyben zarándoklat. Eddig négy ilyen alkalom volt. A legnagyobb a 2000. évben, a Szentföldön volt (amikor a Szentatya ott tartózkodott), amelyre négyszázötven résztvevő érkezett ötvennyolc országból. Hetvenöt pap volt velünk tizenkét különböző egyházból. Ebben az évben, 2002-ben Egyiptomba készülünk.

Mindent összegezve, szeretem az Úr Házát, és mindenekfelett szeretem az Istent. Adósa vagyok azért a kegyelemért, amit adott nekem. Egyszer így szólt hozzám: „Ingyen adtam neked, ingyen is add tovább!” Ezt próbálom tenni. Ingyen adom tovább Szavait mindenkinek, aki meg akarja hallgatni.

Újból megköszönöm Önnek, hogy megengedte az írásaimmal és tevékenységemmel kapcsolatban feltett kérdések tisztázását. Az interneten a www.tlig.org címen több információ is található. Nagyon kérem Önt, üdvözölje nevemben Őeminenciája, Joseph Ratzinger bíborost, Őeminenciája, Monsignore Tarcisio Bertonét és Monsignore Gianfranco Girottit, valamint a Hittani Kongregáció tanácsának kiváló tagjait, újból megköszönve nekik a lehetőséget, hogy beszámolhattam munkámról. Készséggel válaszolok szóban és írásban is további kérdéseikre, amennyiben felmerülnek. Készséggel elfogadom tanácsaikat, amelyek világosabbá tehetik az IÉI üzenetben található egyes kifejezéseket. Ha szükséges, könyveim újabb kiadásaihoz hozzáfűzhetek ilyen magyarázatokat.

Fogadja jókívánságaimat és szívélyes üdvözletemet, az Ön őszinte híve Krisztusban

Cikkek ugyanehhez a témához :
2. Megjegyzések a Nyilatkozathoz
3. HK: a Vassulával folytatott párbeszéd